Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Riihimäen Agility ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä RimA. Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäki ja sen kieli on suomi.

 2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää agilityharrastustoimintaa ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa, sekä parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää agilitykilpailuja ja muuta koirien koe- ja kilpailutoimintaa,
 • järjestää ja ohjaa koirien agility-, tottelevaisuuskoulutusta sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa,
 • harjoittaa nuorisotoimintaa,
 • jakaa tietoa ja neuvoja koiraharrastustoimintaa ja muita koiranpitoa koskevissa kysymyksissä,
 • pitää yhteyttä jäsenistöönsä kirjeitse, sähköpostitse tai yhteisten tilaisuuksien avulla,
 • yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Agilityliiton, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n, sekä muiden koti- ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa, sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa,
 • kerää varoja järjestämällä erilaisia juhla-, huvi- yms. tapahtumia ja pitämällä kanttiinia (ruoan, virvokkeiden) tapahtumien yhteydessä toimintansa tukemiseksi,
 • voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
 • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäseniksi voivat kirjallisen hakemuksen perusteella liittyä henkilöt, jotka hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä. Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistaman jäsenmaksun. Ainaisjäsen suorittaa yhden kerran ainaisjäsenmaksun, joka on vuosijäsenen jäsenmaksu kymmenkertaisena. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Perhejäsenet eivät erikseen saa yhdistyksen tiedotuspostia. Kunniajäseneksi voi hallitus ehdottaa henkilöä, joka on erityisen ansioituneesti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai yleistä koira-asiaa tai jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kiitollisuutta tai kunnioitusta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ja sitä tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei maksa erääntynyttä jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä.

 5 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä

 • jos hänen toimintatapansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa tai
 • jos hän toimii näiden sääntöjen vastaisesti

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä lähettämällä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus. Valitus on tehtävä 14 vrk:n kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Hallituksen on valituksen saatuaan 14 vrk:n kuluessa kutsuttava yhdistyksen kokous päättämään asiasta. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

 6 § Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

 7 § Jäsenmaksujen suuruuden kutakin toimintavuotta varten määrää vuosikokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava huhtikuun 1. päivään mennessä.

 8 § Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen asioita ja taloutta sekä omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi sekä varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen muista jäsenistä puolet sekä varajäsenistä molemmat ovat vuosittain erovuorossa.

Kaksi eniten eniten ääniä saanutta ehdokasta, jotka eivät tule valituksi varsinaiseen hallitukseen valitaan hallituksen ensimmäiseksi ja toiseksi varajäseneksi. Ensimmäinen varajäsen on enemmän ääniä saanut varajäsen.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä ovat paikalla. Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää rahastonhoitajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

 9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin. Yhdistyksen hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi- maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kirjeitse, ilmoituksena yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä taikka sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa . Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus. Valtakirjojen käyttö yhdistyksen kokouksessa on sallittu. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään yksi valtakirja.

 11 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on esitettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden  pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.

3.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.       Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.       Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon  esittäminen.

6.       Tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.

7.       Jäsenmaksujen suuruudesta ja toimihenkilöiden mahdollisista korvauksista päättäminen.

8.       Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen.

9.       Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, joka toinen vuosi.

10.  Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

11.  Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen.

12.  Tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.

13.  Muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten esittämät asiat.

14.  Kokouksen päättäminen.

13 § Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan henkilövaaleissa ratkaisee arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. Päätettäessä kunniajäseneksi valitsemisesta, käsiteltäessä erotetun jäsenen valitusta tai käsiteltäessä näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, ehdotus on hyväksytty, jos vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa siten, että kokousten välillä on aikaa vähintään kaksi kuukautta ja, että molemmissa kokouksissa päätös saa 3/4 enemmistön annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jäävät varat agilityurheilua edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle, purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.